خدمات مدیریت مذاکرات و انعقاد اسناد سودا آریا

یکی از بخشهای مهم و تخصصی در زمینه تجاری، انعقاد اسناد تفاهم بصورت رسمی ومعتبر می باشد. این موضوع به دلیل بحثهای حقوق که گاهاً بین دو یا چند کشوربوجود می آید، می تواند چالشی به جهت ابهامات واختلافات پیش بینی نشده ،برای طرفین تجاری ایجاد نماید. لذاً مدیریت قراردادهای تنظیم شده ، حساس ترین موارد در تجارت بین المللی می باشد.

لذا بخش مدیریت صادرات شرکت سودا آریا به پشتوانه آموزش مستمر کارشناسان و مدیران خود از یک سو و تجربه 20ساله در زمینه انواع مذاکرات و قراردادها بین المللی از سوی دیگر، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات در زمینه «مذاکرات» ، «مکاتبات» و «اسناد» را به تمامی مشتریان محترم خود اعلام می دارد.

Presentation1
جهت اطلاعات بیشتر با سودا آریا تماس بگیرید